دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             
Manufacturing techniques, design and assembly of industrial molds
نوشته شده توسط طیب جافر میاوقی   
چهارشنبه ، 4 آذر 1394 ، 12:47

روشهای ساخت ، طراحی و مونتاژ قالبهای صنعتی

1-در هنگام طراحي نوار نهايت دقت را در ايجاد بهترين حالت براي استفاده از نوار خام با كمترين دور ريز به كار بريد.
2- به هنگام مونتاژ قالب سعي كنيد كه لقي ،بين محيط سنبه و ماتريس به طور يكنواخت ايجاد شود.
3- در قطعاتي كه مقاطع سوراخكاري نزديك به هم
در ايستگاههاي برش متوالي دارند،مي توان براي جلوگيري از تداخل ته سنبه ها
در همديگر از مراحل استراحت استفاده كرد.
4- براي ساخت سنبه و فولاد از ماتريس مرغوب (spk ) با 60 راكول سختي كه لبه هاي برش آن به وسيله سنگ تيز و صيقلي شده،استفاده كنيد.
5- سنبه هاي با مقطع پيچيده را حتماً به صورت چند تكه طراحي كنيد.
6- در قالبهاي برش چند مرحله اي ماتريس را به صورت چند تكه طراحي كنيد.
7- در مرحله طراحي ماتريس،زمينه آن را به صورت سنگ خورده طراحي كنيد.
8- جهت مونتاژ سريعتر و دقيقتر قطعات قالب،كليه سوراخهاي قطعات مختلف را كه بايستي در راستاي همديگر باشند،با هم سوراخكاري كنيد.
9- براي جلوگيري از چرخش احتمالي سنبه ،حتماً آن را در داخل سنبه گير مهار نماييد.
10- جهت ساخت سنبه ها وماتريس هايي كه احتياج
به عمل اسپارك دارند،حتماً ابعاد و اندازه هاي الكترودهاي مورد نياز را به
طور دقيق محاسبه كنيد.
11- در قالبهايي كه از ضربه گير استفاده مي شود،بايستي جنس آنرا نسبت به سنبه از فلز نرمتري انتخاب كرد.
12- در مورد كفشكهاي قالب سعي شود كه تا حد
امكان از نوع ساخته شده و استاندارد آن استفاده كنيد.در صورت در دست نبودن
نوع ساخته شده از فولادي كه قابليت ماشينكاري خوبي دارد استفاده كنيد.
13- جهت توقف نوار سعي شود كه از متوقف كننده كناره بر(سايدكاتر)يا سيستم تغذيه اتوماتيك همراه با پايلوت گيري استفاده شود.
14- مقطع سنبه كناره بر را به شكلي طراحي كنيد كه پليسه اي در اطراف نوار ايجاد نشود.
15- ميله راهنما را از جنسي با سطحي سخت و مغزي نرم انتخاب كنيد.
16- قطر و تعداد و نحوه قرار ميله راهنما را طوري انتخاب كنيد كه در مقابل مجموع نيروهاي جانبي به خوبي مقاومت كند .
17- جنس بوش را نسبت به ميله راهنما از فلز نرم تري انتخاب كرده و يا در صورت همجنس گرفتن آنرا كمتر سخت كنيد.
18- تا حد امكان سعي كنيد كه از بوشهاي ساخته شده استاندارد(بوش ساچمه اي) استفاده كنيد.
19- در صورت استفاده از بيرون انداز فنري بايستي كه صفحه بيرون انداز از جنسي متناسب با جنس ورق انتخاب شود.
20- سعي كنيد در استفاده از توپي ،از نوع ساخته شده و استاندارد آن استفاده كنيد.
21- توپي را درست در مركز ثقل نيروهاي برشي نصب كنيد.
22- پس از ساخت تمامي قطعات قالب آنها را از نظر ابعاد،اندازه و تلرانسهاي داده شده كنترل نماييد.
23- قطعاتي از قالب را كه احتمال زنگ زدن آنها مي رود با عمليات سياهكاري شيميايي در مقابل زنگ زدن مقاوم كنيد.
24- سطوحي از قالب را كه احتياج به روغنكاري دارند هميشه چرب نگه داريد.
25- هر چند وقت يكبار، قطعه توليدي را از نظر ابعاد و اندازه و مرغوبيت توليد كنترل نماييد.
26- لقي را متناسب با جنس، ضخامت و دقت قطعه توليدي انتخاب كنيد.
27- براي جلوگيري از تمركز تنش يا شكستن قطعه در حين آبكاري يا كاركرد،گوشه هاي تيز آن را با قوس مناسب(راكورد) بگيريد.
28- در نقشه هاي تفكيكي قطعات قالب ،عملياتي را كه بايد روي آن انجام گيرد به طور دقيق مشخص كنيد.
29- در اتصال قطعات قالب فقط از پيچ و پين استفاده كنيد.
30- در صورت وجود امكانات كامپيوتري ،حتماً از برنامه هاي مخصوص آن براي طراحي قالب كمك بگيريد.
31- نشيمنگاه پيچها را طوري طراحي كنيد كه پيچ به طور كامل در داخل قطعه بنشيند.
32- گوشه ها لبه هاي تيز را در كليه قطعات بيروني قالب، كه احتمال برخورد دست با آنها مي رود،بگيريد.
33- در قالبهاي سنگين محلي را در كفشك پايين جهت عمليات حمل و نقل قالب در نظر بگيريد.
34- قبل از شروع به كار پرس،جهت قطعه زني كورس مورد نظر آنرا تنظيم كنيد.
35- براي يكنواختي سطح ،پس از مونتاژ سنبه در سنبه گير، كف آنها را با هم سنگ بزنيد.
36- تلرانس طول كليه سنبه ها را تا حد امكان بسته در نظر بگيريد،تا عمل برش توسط آنها در يك زمان صورت بگيرد.
37- قطر قسمت موقعيت دهنده پين جوينده بايد تا حد امكان نسبت به سوراخ روي نوار دقيق در نظر گرفته شود.
38- فنرهاي بيرون انداز را هر چند بار يكبار كنترل نماييد،تا حالت فنريت خود را داشته باشد.
39- ميله راهنما را در جايي نصب كنيد كه مانع حركت سريع دست نباشد.

 

 

 

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات