مهارت های مدرس

نرم افزار
فنی و مهندسی
صنعتی
دانشگاهی

گروه مدرسان

تمامی رشته ها

مدرسان دوره های آموزشی دپارتمان مهندسی مکانیک ایران از سرشناس ترین اساتید دانشگاه یا مهندسان فعال در حوزه صنعتی انتخاب شده و بهترین کیفیت آموزشی را ارائه می دهند