فرم استخدام آپادانا

مجتمع آموزشی آپادانا با سه شعبه فعال مجری دوره های آموزشی اشتغال محور در تبریز می باشد. لطفا جهت حضور در فرصت های استخدامی این مجتمع و اعطای تایم مصاحبه حضوری این فرم را با دقت پر کنید.