دانش فقه قديمی ترين و اصيل ترين رشته‌ از دانش های دينی و اسلامی است،فقه در لغت به معناى مطلق فهم يا فهم دقيق مسائل نظرى است…

فقه مقارن (مقایسه‌ای) یا فقه تطبیقی، علمی است که به جمع آوری آرا و مبانی اصولی عالمان مذهب یا مذاهب مختلف اسلامی، به منظور سنجش، ارزش گذاری و گزینش نظر برتر، می‌پردازد.

فقه مقارن (مقایسه‌ای) یا فقه تطبیقی، علمی است که به جمع آوری آرا و مبانی اصولی عالمان مذهب یا مذاهب مختلف اسلامی، به منظور سنجش، ارزش گذاری و گزینش نظر برتر، می‌پردازد.