شیمی هنر ارتباط با جهان است. آنچه از ریاضی و فیزیک قابل لمس است در شیمی کاربرد دارد. شیمی علم اتم ها، پیوندها و مولکول هاست….

رشته فیزیک، رشته کاملا چالش برانگیزی محسوب می شود، فیزیکدانان به تحقیق درباره پدیده های طبیعی، ارائه فرضیه های جدید و انجام آزمایش های متفاوت می پردازند.

رشته ریاضیات و کاربردها رشته جدیدی است،به درک و توسعه دانش ریاضی می‌پردازد. این رشته ترکیبی از دو گرایش ریاضی کاربردی و ریاضی محض می باشد…

این رشته‌ یکی‌ از شاخه‌های‌ زیست‌ شناسی‌ است‌ که‌ صرفاً موارد مربوط‌ به‌ گیاه‌ را اعم‌ از گیاهان‌ اولیه‌ تا گیاهان‌ امروزی‌ بررسی‌ می‌کند و دارای‌ زمینه‌های‌ مختلفی‌…