تاریخ هر جامعه و کشوری ، اساس موجودیت کنونی جامعه است. کشور اسلامی ما با شناخت تاریخ و تمدن اسلامی در درک و تعریف و موقعیت چالش ‌های کنونی موفق ‌تر عمل می‌ کند.