ثبت شماره حساب جهت پرداخت هدیه معرفین آپادانا

مجتمع آموزشی آپادانا (ایرکاس)به ازای معرفی هر نفر جهت ثبت نام هر یک از دوره های آموزشی 500000 ریال به معرف به عنوان هدیه پرداخت می کند ------پرداخت هدیه ها در اول هر ماه صورت می گیردشرط تایید هدیه، ثبت و اعلام معرف توسط ثبت نام کننده در هنگام ثبت نام می باشد

منظور کاراموزی که در دوره ثبت نام کرده است

منظور کاراموزی که در دوره ثبت نام کرده است

منظور دوره ای که کاراموز در آن ثبت نام کرده است