آموزش ای سی دی ال

در دوره آموزش ای سی دی ال در آموزشگاه آپادانا  تمام مهارت های کار با کامپیوتر و مهارت های هفتگانه کامپیوتر به صورت کاملا حرفه ای هم به صورت عملی و هم به صورت تئوری

آموزش داده می شود و ضمن اعطای گواهینامه قابل استعلام و قابل ترجمه مهارت جویان معرفی به کار می شوند.